"For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." - John 3,16

Jsme křesťanské společenství, které sjednocuje víra v Trojjediného Boha. Přijímáme Ježíše jako svého Pána a Spasitele a Bibli jako závaznou autoritu pro náš každodenní život.

Ztotožňujeme se s Apoštolským vyznáním víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Amen.