„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Pozdrav předsedy VV BJB (Pavla Coufala) – červen 2022

Přepis videa

Milí přátelé, duchovní sourozenci ve sborech Bratrské jednoty baptistů,

jsem plný vděčnosti Pánu Bohu za to, co mezi námi koná. A tak se chci s vámi o tuto vděčnost rozdělit. 

V květnu byla slavnostně otevřena nová modlitebna ukrajinského Sboru XXI. století. Nachází se v 1. podlaží 10podlažního bytového domu na sídlišti v Praze 13. Modlíme se, aby byla skutečným domem modlitby, místem, kde se lidé setkají s Bohem a najdou tam svůj duchovní domov. Zajeďte se do tohoto sboru podívat!

Další důvod k vděčnosti: V květnu se v pražském vinohradském sboru konalo česko-slovenské setkání k 50. výročí pěveckého sboru JAS. Za těch 50 let prožil Jas několik období. Původní česko-slovenský JAS prožil za komunismu 2 období s 2 dirigenty, po rozdělení Československa v 90.letech pak působil u nás JAS II a na Slovensku tato služba stále pokračuje již také v 2. generaci dirigentů. Služba JASu se v průběhu času měnila, ale to duchovní spojení mezi námi zůstává. Toto nádherné víkendové setkání bylo nejen plné vděčných vzpomínek na to, co jsme s JASem prožili v minulosti, ale šlo především o oslavu Pána Ježíše a jeho díla, které mezi námi koná dnes. O službě pěveckého sboru JAS si můžete přečíst v nové knize s názvem „Fenomén JAS“.

A už se dostávám k červnovému kurzu kazatelů naší Jednoty. Konal se ve středisku Immanuel na Vysočině. Po dlouhé pauze od roku 2019 jsme se konečně mohli jako kazatelé a misijní pracovníci sejít a prožít společné 3denní setkání. Bylo to velmi vzácné. Našimi letošními hosty byli bratři Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance, a Pavel Plchot, kazatel CB, kteří s námi hovořili o cestě duchovní obnovy sborů. To je velice důležité téma i pro nás. Také jsme věnovali společný čas otázkám, které jako kazatelé řešíme při své službě ve sborech. Vedli jsme rozhovory i o prioritách naší společné služby v BJB během tohoto volebního období Výkonného výboru. Nechyběl čas pro zdravý pohyb, osobní rozhovory i modlitební chvíle. Myslím si, že na těchto kurzech kazatelů by neměl chybět žádný kazatel naší Jednoty. Tak nezapomeňte: dá-li Pán, tak příští rok zase v červnu!

Jsem také vděčný za pokračující pomoc Ukrajině. Děkujeme všem, kteří vytrvale vozí potraviny a další pomoc přímo na Ukrajinu. Děkujeme všem našim sborům za službu lásky a pomoci Ukrajincům u nás. Skrze naše sbory už byly poskytnuty tisíce noclehů, byly připraveny a vydány tisíce jídel, někde nabízíte vyučování češtiny, poskytujete různou osobní pomoc. Také se rozdalo velké množství ukrajinských Nových zákonů, evangelií Jana a další duchovní literatury. Máme radost, že se zvěstuje evangelium lidem, kteří neznají živého Pána Ježíše Krista. Děkujeme! Má to hluboký význam. Na kurzu kazatelů nám velmi spontánně děkoval br. kazatel Stepan Gavrilov z Prahy. Mluvil o tom, jak se mnozí Ukrajinci poprvé u nás setkávají s živým evangeliem Ježíše Krista a s církví, která je plná lásky – a ptají se: proč se o nás tolik zajímáte? Jak to, že nám – cizincům – tolik pomáháte? 

A tak věřím, že naše služba přinese dobré duchovní ovoce k Boží oslavě jak v naší zemi, tak na Ukrajině, kam se lidé postupně vracejí.

A další vděčnost: za náš nový 3letý vzdělávací program  Timoteus. Dosud se nám přihlásilo 14 studentů z 10 sborů. Dá-li Pán, zahájíme v srpnu týdenním soustředěním, Letní školou BJB, kde se budeme věnovat výkladům Kázání na hoře, systematické teologii, evangelizaci a učednictví, zakládání sboru a pastoraci různých věkových skupin. Prosím, modlete se, aby naši studenti rostli v poznání Boha, jeho Slova a ve službě jeho Království.

Přiblížily se nám prázdniny, a tak v mnoha sborech připravujete dětské tábory, příměstské tábory, dorostové a mládežnické pobyty a další akce. Odbor mládeže zve na týdenní Kemperenci v srpnu. A koncem září nás sestry srdečně zvou na česko-slovenskou konferenci v Praze.

Je toho opravdu mnoho, za co jsme Pánu Bohu vděční. Vyprošujeme Boží požehnání pro vás všechny, pro všechny sbory, vaši službu i akce, které jsou v létě před námi. Pokračujeme v modlitbách za ukončení války na Ukrajině a za pomoc všem, které tato válka zasáhla.

Končím slovy apoštola Pavla z 1 K 15:58  

A tak, moji milovaní bratří (a sestry), buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná!

Samému Bohu buď sláva.

Váš

Pavel Coufal