„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Radostná zpráva o spáse duše v Kristu

Vážení a milí přátelé, 

přijměte srdečné pozvání na tři evangelizační shromáždění, při nichž uslyšíte poselství evangelia. Evangelium je výraz z řečtiny, který používali první křesťané k označení radostné skutečnosti, že v Kristu Ježíši je spása naší duše. Ježíš Kristus je ten, kdo zachraňuje člověka z nejrůznějších pout hříchu – osvobozuje k novému životu. K životu víry a důvěry v Boha. Především však Ježíš vyvádí ze zaslepenosti a pýchy, že se člověk bez Boha a jeho pomoci sám obejde.

Čas našeho života je darem, který jsme přijali, abychom jej rozmnožili. Život nelze brát lehkovážně a křesťanská víra je ve svém původním smyslu vzácnou možností, jak svůj život naplnit opravdu dobrým obsahem. Proto jsou výstižná slova prvních křesťanů, kteří radostně vyznávali: „Kristus – život náš.“ Přijměte pozvání, ať jste kdokoliv, poznat osobně Krista Ježíše. A přijmout jeho pozvání: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Nový zákon, Mt 11,28-30)

Slovo evangelia bude v kázáních zvěstovat zkušený kazatel ing. Dobroslav Stehlík, který v Žatci působil více než deset let.

Kdy?

Pátek 24.4.2015 od 18:00h,

Sobota 25.4.2015 od 18:00h

Neděle 26.4.2015 od 09:30h

Kde?

Aula Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci

ul. Svatopluka Čecha 1180

Všichni budou srdečně vítáni!