„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ – Jan 3,16

Pozdrav předsedy VV BJB (Pavla Coufala) – říjen 2022

Přepis videa

Milí přátelé, bratři a sestry,
dnes bych s vámi chtěl sdílet 3 V: vděčnost, vizi a výzvy.

Nejprve: vděčnost. Jsem vděčný Pánu Bohu za to, co jsme prožili v uplynulých měsících.
V srpnu jsme zahájili vzdělávací program Timoteus týdenním soustředěním, Letní školou BJB,
v krásném prostředí Malenovic v Beskydech. 15 účastníků se každý den ponořilo do studia Bible a
dalších předmětů. Budeme dál pokračovat 3měsíčním kurzem o činění učedníků Ježíše Krista.
Jsem také vděčný za Kemperenci, kterou koncem srpna pořádal odbor mládeže v Černé Hoře.

V září se setkali vedoucí mládeží na Pusté Rybné k víkendovému Kompasu. V pražském vinohradském
sboru se konala sesterská Česko – Slovenská konference názvem On – Já – My. Nechci zapomenout na
pracovní návštěvu u baptistů v Estonsku a koncil Evropské baptistické federace v lotyšské Rize, ze
kterých jsme vzali bohaté požehnání.

Začátkem října jsme uspořádali první víkendové setkání pracovníků všech našich odborů –
mládeže, sester, misijního a odboru pro manželství a rodinu, kde jsme načerpali velké duchovní
povzbuzení, plánovali další službu odborů a také jejich vzájemnou spolupráci.
Je toho opravdu mnoho, za co jsme Pánu Bohu vděční. Přečtěte si nejnovější číslo našeho
Zpravodaje BJB, kde se dozvíte mnohem víc.

Druhé V: Vize.
Přesněji – Vize a cíle Výkonného výboru na toto volební období. Naše poslání a úkoly detailně
popisuje organizační řád. Chceme je naplňovat, a zároveň vnímáme konkrétní priority pro naši
současnou službu. Několik měsíců jsme se ve VV modlili, přemýšleli a hovořili o tom, co chceme dělat
pro to, aby naše sbory byly duchovně zdravé, měly zralé duchovní vedoucí, starší a kazatele, aby naše
mládež byla nadšená pro Krista a zapojená do služby, aby byly sbory misijně plodné, abychom byli
dobrými správci všeho, co nám bylo jako Jednotě svěřeno a abychom byli rostoucím společenstvím
sborů. Stručně: chceme vidět zdravá, plodná a podporující společenství, která společně naplňují velké
poslání, v duchu velkého přikázání lásky.
Co pro to chceme konkrétně dělat se dozvíte v materiálu, který vám posíláme do sborů. Budeme o
tom také hovořit na listopadové Radě zástupců sborů v Brně.

A to třetí V: Výzvy.
Je před námi mnoho výzev, které se týkají života a služby našich sborů a kazatelů. Je třeba,
abychom se všichni zamýšleli nad otázkami: jaký bude náš sbor za 5 let a více let? Budeme mít
vlastního kazatele v plnočasové službě? Nebo spíše přemýšlíme o částečném úvazku kazatele?
Možná, vzhledem k velikosti našeho sboru, bude náš kazatel sloužit při jiném civilním zaměstnání. Jak
bude náš sbor fungovat? Přemýšleli bychom o vytvoření partnerství s jiným sborem, tak aby ve 2
sborech sloužil jeden společný kazatel? A nebo: pokud je náš sbor malý, uvažovali bychom spíše o
připojení k většímu sboru jako jeho stanice? A z druhé strany: chtěli bychom do 5 let začít duchovní
práci na novém místě, nebo budeme usilovat o to, aby se z naší stanice stal nový sbor? Co pro to
budeme dělat?

Vím, že to jsou závažné otázky. Jsou to výzvy, před kterými neutečeme. Musíme v každém sboru
hledat konkrétní odpovědi, s modlitbou, aby nám Pán Bůh otevíral cestu. Jako Výkonný výbor
chceme při tomto hledání stát při vás. Na setkání Rady zástupců sborů o těchto výzvách vést
rozhovory.

3xV: Vděčnost – Vize – Výzvy. A ještě poslední V: Věrnost. Zůstaňme věrní našemu Pánu. Doba
není snadná, to všichni víme. Boží slovo nás ale povzbuzuje: Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí
na mraky, nebude sklízet.

Náš Pán má veškerou moc na nebi i na zemi, a my mu věříme. A
proto chceme dál věrně rozsévat dobrou zprávu evangelia, ve víře, že Pán nám ze své milosti dá vidět i bohatou sklizeň, ke své slávě.
– Kaz 11:4

Váš v Kristu
Pavel Coufal
předseda Výkonného výboru BJB